Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Uwaga Maturzyści i Absolwenci !!!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
zdjęcie
7 lutego br. (piątek - godz. 15:00)
upływa  ostateczny   termin dokonania zmian w deklaracji maturalnej, złożonej we wrześniu. Po  tym terminie  nie ma już  możliwości dokonywania   zmian dotyczących wyboru przedmiotu i poziomu egzaminów.


  INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY
 
  • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
 
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
 
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 
  • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 
  • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 
  • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu.
 
  • Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 
  • Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.
 
Szczegółowe informacje, formularze znajdują  się na stronie   http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=289
 
 
Jolanta Zielonka
powrót