Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Drodzy Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum!
 
  W  roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim proponujemy następujące kierunki kształcenia:

w V Liceum Ogólnokształcącym  im. rtm. Witolda Pileckiego
 • klasa humanistyczna
 • klasa społeczna
 • biologiczno-chemiczna
 • klasa językowo-informatyczna


w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. rtm. Witolda Pileckiego
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik elektryk
 • technik informatyk


w Szkole Branżowej  I stopnia im. rtm. Witolda Pileckiego
 • elektryk
 • elektromechanik
Informacja dla Absolwentów kończących VIII klasę szkoły podstawowej
 • Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata, w technikum 5 lat, w szkole branżowej I stopnia 3 lata.
Informacja dla Absolwentów kończących gimnazjum
 • Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3lata, w technikum 4 lata, w szkole branżowej I stopnia 3 lata.
Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia

V Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim

Klasa 1A -  humanistyczna  

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Od klasy drugiej realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:
historia, język polski i język obcy
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki lub rosyjski  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniach, który posiadają szerokie zainteresowania humanistyczne  w zakresie historii sztuki, literatury, kultury, teatru, filmu, dziennikarstwa, psychologii, socjologii. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu  społecznym. Treści zawarte w programie tej klasy przygotowują między innymi do studiowania na  kierunkach humanistyczno - lingwistycznych, artystycznych  takich jak: filologia polska, filologia obca, media i komunikacja społeczna, dziennikarstwo, dyplomacja europejska,  doradztwo i coaching, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, europeistyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, archeologia socjologia, psychologia w zarządzaniu, stosunki  międzynarodowe, politologia, prawo i administracja, pedagogika.
W ramach zajęć artystycznych przygotowywane są konkursy literackie, historyczne, recytatorskie, inscenizacje, uroczystości szkolne i pozaszkolne. Tradycją klasy humanistycznej jest  współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi, Teatrem Powszechnym  w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczną, kinem Helios w Piotrkowie Trybunalskim,  Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim i innymi instytucjami kulturalnymi.

Klasa 1B- społeczna

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, geografia, biologia, chemia
Od klasy drugiej realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki lub rosyjski  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa społeczna z rozszerzonym programem zajęć z geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach: geografia, hotelarstwo i turystyka, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologia obca, bezpieczeństwo narodowe,  gospodarka przestrzenna, kryminologia, pielęgniarstwo, kosmetologia. To profil dla tych, którzy pasjonują się turystyką oraz chcą poznać bliżej kulturę różnych zakątków świata. Kierunek ten daje  szerokie perspektywy zawodowe. 

Klasa 1C – biologiczno-chemiczna

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, biologia, chemia
Od klasy drugiej realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:
Biologia lub chemia, język obcy
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem zajęć z  biologii i chemii przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, weterynaria,  ratownictwo medyczne, fizykoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, kosmetologia, ochrona środowiska, biotechnologia, biologia  dietetyka, geografia, biologia, chemia biologia, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia, kosmetologia, dietetyka i wielu innych.. Oferta tej klasy umożliwi  doskonałe przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych, biologicznych, chemicznych, agroturystycznych, ekologicznych. Dodatkowa oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość uprawiania praktycznie dowolnej dyscypliny sportowej, powoduje, że absolwenci klas biologiczno-chemicznych, będą również doskonale przygotowani do podjęcia studiów na Akademiach Wychowania Fizycznego. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną nowoczesną  eko-pracownią chemiczną. Kierunek ten daje   szerokie perspektywy zawodowe.

Klasa  1D - językowo-informatyczna

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, język obcy
Od klasy drugiej realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:
 język obcy, informatyka, język polski
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa językowo-informatyczna stworzona jest z myślą o uczniach, którzy interesują się  grafiką komputerową, administrowaniem sieci komputerowej, nowoczesnymi technikami komputerowymi. Uczeń tej klasy będzie miał możliwość nauki języka angielskiego w stopniu zaawansowanymi oraz  poszerzenia wiedzy  informatycznej w oparciu o nowoczesne pracownie multimedialne. Treści zawarte w programie tej klasy przygotowują między innymi do studiowania na  kierunkach  filologicznych, informatycznych, ekonomicznych, takich jak: filologia obca, filologia angielska z technologią informacyjną, grafika komputerowa, inżyniera bezpieczeństwa, finanse i rachunkowość, grafika komputerowa i multimedialna, informatyka w biznesie i administracji, logistyka. Po zdaniu matury naukę można kontynuować na studiach informatycznych. Absolwenci informatyki zatrudnienie znajdują w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się rozwijaniem, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania i aplikacji, tworzeniem stron internetowych, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w administrowaniu i bezpieczeństwie sieci komputerowych i baz danych. Absolwenci tego kierunku  stanowią atrakcyjną grupę na dla pracodawców i znajdują się w korzystnej sytuacji na rynku pracy.
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im rtm. Witolda Pileckiego
w Piotrkowie Trybunalskim

 
TECHNIK ELEKTRONIK – 1ta

 Czteroletni/pięcioletni   okres nauczania obejmuje:
-  kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
-  kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Przedmioty o rozszerzonej liczbie godzin to:  matematyka i do wyboru:  informatyka,  fizyka  lub język obcy  będą połączone z proponowanym zawodem. Uczeń, po ukończeniu tego kierunku, będzie przygotowany do pracy w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne, zakładach serwisowych, w pracowniach, biurach projektowych, placówkach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą urządzeń elektronicznych. Szkolenia zawodowe uczniów prowadzone są we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy. Ukończenie technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych. Od dwóch lat   uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie technikum biorą udział w projekcie współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjne nauczanie
w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne  Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym  organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W tym roku szkolnym uczniowie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka
 
TECHNIK MECHATRONIK – 1tb

 Czteroletni/pięcioletni   okres nauczania obejmuje:
- kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
- kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
 
Przedmioty o rozszerzonej liczbie godzin  to: matematyka i do wyboru:  informatyka, fizyka lub język obcy  będą połączone z wyżej proponowanym zawodem. Mechatronik to osoba programująca sterowniki i roboty przemysłowe. Jest to nowatorski, dochodowy i prestiżowy zawód dla przyszłych inżynierów. Wybierając ten profil uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania układów mechatronicznych m.in. za pomocą programów komputerowych, wykonywania modernizacji i naprawy sprzętu, w którym występują elementy elektroniki i mechaniki precyzyjnej, montażu elementów automatyki, obsługi nowoczesnych urządzeń (np. sterowników mikroprocesorowych, robotów przemysłowych, urządzeń pomiarowych). Ukończenie  technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politycznych. Od dwóch lat uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER..  Ponadto uczniowie technikum biorą udział w   projekcie współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej,  Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne,  Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym  organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W tym roku szkolnym uczniowie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu.
 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka

TECHNIK ELEKTRYK -1tc

Czteroletni/pięcioletni  okres nauczania obejmuje:
 - kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 - kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie.
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki   (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
 Przedmioty o rozszerzonej liczbie godzin to: matematyka i do wyboru  informatyka, fizyka lub język obcy  będą połączone z wyżej proponowanym zawodem. Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Kierunek ten umożliwi zdobycie umiejętności w zakresie: mierzenia parametrów układów elektrycznych, prowadzenia instalacji, wykonywania badań i przeglądów oraz lokalizowania i usuwania uszkodzeń urządzeń elektrycznych. Szkolenia zawodowe uczniów prowadzone są  we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy. Ukończenie  technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych. Od dwóch lat uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie technikum biorą udział    projekcie współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne, Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym  organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W tym roku szkolnym uczniowie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu.
 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka
 
TECHNIK  INFORMATYK - 1ti

Czteroletni/pięcioletni   okres nauczania obejmuje:
-  kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 - kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie.
Proponujemy do wyboru:  język: angielski,  niemiecki lub rosyjski  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
W tej klasie przedmioty o rozszerzonej liczbie godzin to matematyka i do wyboru:  informatyka, fizyka lub język obcy  będą połączone z wyżej proponowanym zawodem.
 Technik informatyk zajmuje się administrowaniem, inżynieria oprogramowania, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfiguracją sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, administrowaniem  bazy danych i systemów przetwarzania informacji oraz obsługą lokalnych sieci komputerowych. Szkolenia zawodowe uczniów prowadzone są we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy. Ukończenie  technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na  uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych. Absolwenci informatyki zatrudnienie znajdują w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się rozwijaniem, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania i aplikacji, tworzeniem stron internetowych, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w administrowaniu i bezpieczeństwie sieci komputerowych i baz danych. Absolwenci tego kierunku  stanowią atrakcyjną grupę na dla pracodawców i znajdują się w korzystnej sytuacji na rynku pracy. Zatrudnienie znaleźć można w przedsiębiorstwach wykorzystujących rozwiązania informatyczne w zarządzaniu produkcją graficzną, agencjach reklamowych czy marketingowych. Od dwóch lat uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie biorą udział w projekcie  współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn.  „Inwestujemy w Zawodowców”.  Informatycy  zdobywają umiejętności zawodowe  w szkoleniach w zakresie:  Zaawansowanych  metod lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux, Doradztwa edukacyjno- zawodowego organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W bieżącym  roku szkolnym uczniowie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu.
 
Szkoła Branżowa I stopnia  w Piotrkowie Trybunalskim

ELEKTRYK – 1 ze

Trzyletni okres nauczania obejmuje:
 - kształcenie ogólne
 - kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie
Nauczany język obcy:   język: angielski
 
Elektryk zajmuje się  głownie:  projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych, przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki, wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
W ramach przedmiotów specjalistycznych  uczniowie poznają budowę i zasady działania urządzeń, maszyn i napędów elektrycznych oraz sprzętu AGD. Zdobywają również wiedzę z zakresu budowy i pracy systemów oraz sieci elektroenergetycznych, a także dotyczącą wytwarzania energii elektrycznej. Na zajęciach praktycznych  uczniowie zdobywają umiejętności związane z pomiarami i badaniami eksploatacyjnymi aparatów, urządzeń i maszyn elektrycznych oraz z montażem układów sterowania elektrycznego i instalacji oświetleniowych.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, technika, fizyka

 
ELEKTROMECHANIK -1 zm

Trzyletni okres nauczania obejmuje:
-  kształcenie ogólne
-  kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie
Nauczany język obcy:   język: angielski
 Uzyskanie zawodu elektromechanika pozwoli wykonywać przeglądy techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych stosowanych we wszystkich dziedzinach techniki oraz w gospodarstwie domowym. Uczeń zdobędzie  wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania prostych instalacji elektrycznych, ich konserwacji i naprawy oraz montowania układów sterujących pracę tych urządzeń. Elektromechanik może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i maszyny elektryczne lub w sektorze usługowym, czyli w serwisach naprawczych. Inne miejsca pracy elektromechanika to np: zakłady energetyczne, zakłady przemysłu elektromagnetycznego, zakłady przemysłu chemicznego, transport kolejowy, transport miejski. Elektromechanik może pracować w warsztacie, ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlepsi fachowcy elektrycy prowadzą własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką
i elektroniką samochodową.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, technika, fizyka

 
Zespół  Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
                                                                                     
       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ma już  113-letnią historię. 13 października 2015 roku szkoła otrzymała zaszczytne  imię rotmistrza Witolda Pileckiego - jednego z największych bohaterów polskich XX wieku, dlatego ważnym elementem szkoły jest wychowanie patriotyczne i wszechstronny rozwój osobowy młodego człowieka. Szkoła od lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi. Efektem tej koordynacji  jest organizowany w naszej szkole  od 8 lat Powiatowy Konkurs Historyczny pt.,, Gloria Victis!!! Życie i działalność rtm. Witolda Pileckiego”. Kolejnym istotnym działaniem szkoły kształtującym pamięć, historię jest organizowany corocznie Marsz Pileckiego, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie, absolwenci i nauczyciele. W 2016 ogromnym zaszczytem dla szkoły był udział młodzieży  w Lekcji Historii w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Młodzież miała okazję zwiedzić Pałac Prezydencki oraz  spotkać się  z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Dudą,  z córką pana W. Pileckiego - panią Zofią Pilecką-Optułowicz i generałem panem Janem Podhorskim. Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach, inicjatywach kulturalnych, artystycznych, zawodach sportowych, turniejach szachowych,  sprzyjających integracji całej szkolnej społeczności. Nauczyciele są otwarci na propozycję uczniów, wspierają ich inicjatywy, dzięki czemu na pierwszym miejscu postawiony jest uczeń, jego kreatywność i twórcze myślenie. Atutem naszej szkoły  jest udział uczniów w zagranicznych  projektach programu Erasmus+ i programu PO WER. Uczniowie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego  kształcących się w kierunkach: technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik informatyk, odbyło zagraniczny staż w Niemczech w czerwcu 2017, we Włoszech w lipcu 2018 roku, w tym roku szkolnym na przełomie stycznia-lutego 2019 roku  w Bolonii we Włoszech. Ponadto uczniowie technikum od 1 października 2018 do 30 września 2020  biorą udział w dwóch   projektach współfinansowanych  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” oraz „Inwestujemy w Zawodowców”.  Pierwszy projekt skierowany jest   do uczniów klas trzecich w zawodach : technik elektronik, elektryk, mechatronik. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu:
Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne, Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym. Drugi projekt „Inwestujemy w Zawodowców” skierowany jest w szczególności do uczniów klas  informatycznych.  Informatycy  zdobywają umiejętności zawodowe  w szkoleniu w zakresie:  Zaawansowanych  metod lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux, Doradztwo edukacyjno- zawodowe. 100 uczniów biorących udział w dwóch projektach uczestniczy w wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach projektów. Rezultatem projektu jest nabycie  kwalifikacji zawodowych przez uczniów po zajęciach z zakresu nowoczesnej elektroniki. Uczniowie otrzymują międzynarodowe Certyfikaty IPC i zaświadczenia MEN. Ważne miejsce zajmuje również w procesie dydaktycznym biblioteka szkolna korzystająca z elektronicznego systemu MOL OPTIVUM oraz Internetowego Centrum Multimedialnego. Dużą wagę przywiązuje się do kształtowania u młodzieży nawyków i zdobywania umiejętności potrzebnych człowiekowi na każdym etapie jego życia. Od 2004 funkcjonuje  Szkolny Ośrodek Kariery ,,DEBIUT.  W  roku szkolnym 2018/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostało zakwalifikowanych 69 uczniów technikum  z najlepszymi wynikami w nauce. Program stypendialny kierowany jest dla zdolnych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
             Punktem spotkań młodzieży od wielu lat niezmiennie jest Klub Raj, gdzie znajduje się również sklepik szkolny, kącik czytelniczy w bibliotece szkolnej, zrelaksowanie się młodzieży na kanapach znajdujących się przy tablicach patrona szkoły.
W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów i utrwalającą wiedzę z różnych przedmiotów. Wyróżnić możemy następujące koła zainteresowań :
 
 • Koło Miłośników Książek
 • Koło elektroniczno-robotyczne
 • Kolo informatyczne
 • Zespół muzyczny
 • SKS- zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Szkolne koło strzeleckie
 • Zajęcia rozszerzające wiedzę z fizyki
 • Koło szachowe
 • Wolontariat- działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Koła PCK
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego

Dlaczego  zatem warto uczyć się w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego?
Ze względu na:
1. Atrakcyjne kierunki kształcenia.
2. Miłą, rodzinną atmosferę panującą w szkole.
3. Życzliwe traktowanie uczniów przez dyrekcję i nauczycieli.
4. Wysoki poziom nauczania.
5. Wyjątkowe  podejście  nauczycieli do ucznia.
6. Uczestniczenie w wielu działaniach artystycznych.
7. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
8.Liczne przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne w szkole
i środowisku lokalnym. 
9. Udział w licznych zawodach sportowych.
10. Udział w Turniejach Szachowych.
11. Organizowanie  licznych wycieczek edukacyjnych.
12. Udział w edukacji filmowej w  kinie Helios.
13. Współpracę w z wieloma instytucjami kulturalnymi.
14. Udział młodzieży w stażach zagranicznych (Niemcy, Włochy) w ramach programu europejskiego Erasmus+  i  PO WER.
15. Udział w szkoleniach i  uzyskanie międzynarodowych Certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach  z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej,  Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne,  Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array  praktyce,  Zaawansowanych  metod lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux.
 16. Nowoczesne kształcenie zawodowe w innowacyjnych laboratoriach i  pracowniach zawodowych: elektroniki,  informatyki. 
17. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
18. Współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zajęć praktycznych dla uczniów technikum.   
Jeżeli marzycie o szkole  przyjaznej uczniowi, w której będziecie  zdobywali  wiedzę i rozwijali swoje pasje w miłej atmosferze, wśród życzliwych osób, wybierzcie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

 
                                                                Serdecznie zapraszamy
                                                                Red. Jolanta Zielonka