Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
 Drodzy Uczniowie klas ósmych!
 
 
Czteroletnie liceum czy może  pięcioletnie technikum? Jak dobrze wybrać szkołę, zawód, profil? Już wkrótce każdy z Was stanie przed wyborem.
Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną naszej szkoły, na rok szkolny 2020/2021, która z pewnością ułatwi Wam znalezienie odpowiedzi na te pytania i ułatwi podjęcie  jakże ważnej decyzji w dalszym etapie kształcenia.
  W  roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim proponujemy następujące kierunki kształcenia:
 
w V Liceum Ogólnokształcącym  im. rtm. Witolda Pileckiego
 • klasa humanistyczna
 • klasa społeczna
 • klasa biologiczno-chemiczna
 • klasa językowo-informatyczna
w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. rtm. Witolda Pileckiego
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 
Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia
V Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim

Klasa humanistyczna – klasa 1A

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, historia, język obcy
Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania:
język polski,  historia  i język obcy
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniach, który posiadają szerokie zainteresowania humanistyczne  w zakresie historii sztuki, literatury, kultury, teatru, filmu, dziennikarstwa, psychologii, socjologii. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu  społecznym. Treści zawarte w programie tej klasy przygotowują między innymi do studiowania na  kierunkach humanistyczno - lingwistycznych, artystycznych  takich jak: filologia polska, filologia obca, media i komunikacja społeczna, dziennikarstwo, dyplomacja europejska,  doradztwo i coaching, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, europeistyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, archeologia socjologia, psychologia
w zarządzaniu, stosunki  międzynarodowe, politologia, prawo i administracja, pedagogika.
W ramach zajęć artystycznych przygotowywane są konkursy literackie, historyczne, recytatorskie, inscenizacje, uroczystości szkolne i pozaszkolne. Tradycją klasy humanistycznej jest  współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi, Teatrem Powszechnym  w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Kultury,  Mediateką  800-lecia,  kinem Helios w Piotrkowie Trybunalskim,  Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia
w Piotrkowie Trybunalskim i innymi instytucjami kulturalnymi.
 
Klasa społeczna - 1B

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka,  język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania:
geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa społeczna z rozszerzonym programem zajęć z geografii, wiedzy
o społeczeństwie i języka obcego lub biologii i chemii przeznaczona jest dla osób, które
w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach: hotelarstwo
i turystyka, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologia obca, turystyka
i rekreacja,  marketing i zarządzanie,  logistyka, dietetyka, geografia, biologia, chemia, medycyna, bezpieczeństwo narodowe, farmacja, ratownictwo medyczne, fizykoterapia, rehabilitacja, gospodarka przestrzenna, kryminologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, ochrona środowiska, biotechnologia, biologia, a także  kierunkach chemicznych, medycznych
i farmaceutycznych. To profil dla tych, którzy pasjonują się turystyką oraz chcą poznać bliżej kulturę różnych zakątków świata. Kierunek ten daje  szerokie perspektywy zawodowe. 
 
 
Klasa biologiczno-chemiczna- 1C
 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia
Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania:
biologia, chemia, język obcy
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem zajęć z  biologii i chemii przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, weterynaria,  ratownictwo medyczne, fizykoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, kosmetologia, ochrona środowiska, biotechnologia, biologia,  dietetyka, geografia, biologia, chemia biologia, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia, kosmetologia, dietetyka i wielu innych.. Oferta tej klasy umożliwi  doskonałe przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych, biologicznych, chemicznych, agroturystycznych, ekologicznych. Dodatkowa oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość uprawiania praktycznie dowolnej dyscypliny sportowej, powoduje, że absolwenci klas biologiczno-chemicznych, będą również doskonale przygotowani do podjęcia studiów na Akademiach Wychowania Fizycznego. Kierunek ten daje   szerokie perspektywy zawodowe.

Klasa językowo-informatyczna- 1D
 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka, historia
Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania:
 język obcy, informatyka, historia
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język realizowany jest na poziomie rozszerzonym).
Klasa językowo-informatyczna stworzona jest z myślą o uczniach, którzy interesują się  grafiką komputerową, administrowaniem sieci komputerowej, nowoczesnymi technikami komputerowymi. Uczeń tej klasy będzie miał możliwość nauki języka angielskiego w stopniu zaawansowanymi oraz  poszerzenia wiedzy  informatycznej w oparciu o nowoczesne pracownie multimedialne. Treści zawarte w programie tej klasy przygotowują między innymi do studiowania na  kierunkach  filologicznych, informatycznych, ekonomicznych, takich jak: filologia obca, filologia angielska z technologią informacyjną, grafika komputerowa, inżyniera bezpieczeństwa, finanse i rachunkowość, grafika komputerowa i multimedialna, informatyka w biznesie i administracji, logistyka. Po zdaniu matury naukę można kontynuować na studiach informatycznych. Absolwenci informatyki zatrudnienie znajdują
w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się rozwijaniem, testowaniem
i wdrażaniem oprogramowania i aplikacji, tworzeniem stron internetowych,
w przedsiębiorstwach specjalizujących się w administrowaniu i bezpieczeństwie sieci komputerowych i baz danych. Absolwenci tego kierunku  stanowią atrakcyjną grupę na dla pracodawców i znajdują się w korzystnej sytuacji na rynku pracy.
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im rtm. Witolda Pileckiego
w Piotrkowie Trybunalskim

 
TECHNIK ELEKTRONIK – 1ta

 Pięcioletni   okres nauczania obejmuje:
-  kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
-  kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki
Przedmiot o rozszerzonej liczbie godzin to: matematyka. Uczeń, po ukończeniu tego kierunku, będzie przygotowany do pracy w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne, zakładach serwisowych, w pracowniach, biurach projektowych, placówkach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą urządzeń elektronicznych. Praktyki zawodowe   prowadzone są we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego  w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy,  także z zagranicznymi. Ukończenie technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych. Od trzech lat   uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie technikum biorą udział w projekcie współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020  pn. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Uczniowie biorą udział
w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne,  Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym  organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W lipcu  uczniowie odpłatnie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w trzech  nowych projektach  w zakresie kształcenia zawodowego: ,,Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”, ,,Międzynarodowe Standardy w Elektronice” i  ,, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”.
 
 
TECHNIK MECHATRONIK – 1tb
 
 Czteroletni/pięcioletni   okres nauczania obejmuje:
- kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
- kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka
Języki obce:   język: angielski i język
 
Przedmiot o rozszerzonej liczbie godzin  to: matematyka. Mechatronik to osoba programująca sterowniki i roboty przemysłowe. Jest to nowatorski, dochodowy
i prestiżowy zawód dla przyszłych inżynierów. Wybierając ten profil uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania układów mechatronicznych m.in. za pomocą programów komputerowych, wykonywania modernizacji i naprawy sprzętu, w którym występują elementy elektroniki i mechaniki precyzyjnej, montażu elementów automatyki, obsługi nowoczesnych urządzeń (np. sterowników mikroprocesorowych, robotów przemysłowych, urządzeń pomiarowych).  Praktyki zawodowe  prowadzone są  we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego  w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami, także z zagranicznymi. Ukończenie  technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politycznych. Od trzech lat uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie technikum biorą udział
w  dwóch  projektach  
współfinansowanych  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” oraz ,, Inwestujemy w zawodowców”. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej,  Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne,  Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux,  w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym  organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W lipcu  uczniowie odpłatnie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w trzech  nowych projektach  w zakresie kształcenia zawodowego:,, Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”, ,, Międzynarodowe Standardy
w Elektronice” i  ,, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”.

 
TECHNIK ELEKTRYK -1tc
 
Czteroletni/pięcioletni  okres nauczania obejmuje:
 - kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 - kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki
 Przedmiot o rozszerzonej liczbie godzin to: matematyka. Technik elektryk uczestniczy
w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Kierunek ten umożliwi zdobycie umiejętności w zakresie: mierzenia parametrów układów elektrycznych, prowadzenia instalacji, wykonywania badań i przeglądów oraz lokalizowania i usuwania uszkodzeń urządzeń elektrycznych. Praktyki zawodowe prowadzone są  we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego  w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy,  także z zagranicznymi. Ukończenie  technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych. Od trzech lat uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie technikum biorą udział    projekcie współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne, Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym  organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W lipcu  uczniowie odpłatnie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w trzech  nowych projektach  w zakresie kształcenia zawodowego:,, Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”, ,, Międzynarodowe Standardy w Elektronice” i  ,, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”.
 
 
TECHNIK  INFORMATYK - 1ti
 
Czteroletni/pięcioletni   okres nauczania obejmuje:
-  kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 - kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, fizyka
Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  
 
      W tej klasie przedmiotem o rozszerzonej liczbie godzin jest  matematyka.
 Technik informatyk zajmuje się administrowaniem, inżynieria oprogramowania, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfiguracją sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, administrowaniem  bazy danych i systemów przetwarzania informacji oraz obsługą lokalnych sieci komputerowych. Praktyki  zawodowe  prowadzone są we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy, także z zagranicznymi. Ukończenie  technikum daje możliwość uzyskania Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Certyfikatu honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Absolwent technikum po zdaniu matury może uzyskać atrakcyjną pracę w zakładach serwisowych, biurach projektowych lub kontynuować naukę na  uniwersytetach, uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych. Absolwenci informatyki zatrudnienie znajdują
w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się rozwijaniem, testowaniem
i wdrażaniem oprogramowania i aplikacji, tworzeniem stron internetowych,
w przedsiębiorstwach specjalizujących się w administrowaniu i bezpieczeństwie sieci komputerowych i baz danych. Absolwenci tego kierunku  stanowią atrakcyjną grupę na dla pracodawców i znajdują się w korzystnej sytuacji na rynku pracy. Zatrudnienie znaleźć można w przedsiębiorstwach wykorzystujących rozwiązania informatyczne w zarządzaniu produkcją graficzną, agencjach reklamowych czy marketingowych. Od trzech  lat uczniowie klas trzecich mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach europejskiego programu Erasmus+  i PO WER. Ponadto uczniowie biorą udział
w projekcie 
współfinansowanym  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 pn.  „Inwestujemy w Zawodowców”.  Informatycy  zdobywają umiejętności zawodowe  w szkoleniach w zakresie:  Zaawansowanych  metod lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux, doradztwa edukacyjno- zawodowego organizowanych  przez przedstawicieli firmy RENEX Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. W lipcu  uczniowie odpłatnie będą  uczestniczyli  w  wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w trzech  nowych projektach  w zakresie kształcenia zawodowego:,, Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”, ,, Międzynarodowe Standardy w Elektronice” i  ,, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”.
 
 
                      Zespół  Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 
                                                                                     
       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ma już  114-letnią historię. 13 października 2015 roku szkoła otrzymała zaszczytne  imię rotmistrza Witolda Pileckiego - jednego z największych bohaterów polskich XX wieku, dlatego ważnym elementem szkoły jest wychowanie patriotyczne i wszechstronny rozwój osobowy młodego człowieka. Szkoła od lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi. Efektem tej koordynacji  jest organizowany corocznie Marsz Pileckiego, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie, nauczyciele, absolwenci. Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach, inicjatywach kulturalnych, artystycznych, zawodach sportowych, turniejach szachowych,  sprzyjających integracji całej szkolnej społeczności. Nauczyciele są otwarci na propozycję uczniów, wspierają ich inicjatywy, dzięki czemu na pierwszym miejscu postawiony jest uczeń, jego kreatywność i twórcze myślenie. Atutem naszej szkoły  jest udział uczniów w zagranicznych  projektach programu Erasmus+ i programu PO WER. Uczniowie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego  kształcący się w kierunkach: technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik informatyk, odbyli zagraniczny staż w Niemczech w czerwcu 2017, we Włoszech w Bolonii w lipcu 2018 roku i dwukrotnie w 2019 roku, w maju 2020 r. zaplanowany jest miesięczny wyjazd do Grecji. Ponadto uczniowie technikum od 1 października 2018 do 30 września 2020  biorą udział w dwóch   projektach współfinansowanych  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” oraz „Inwestujemy w zawodowców”.  Pierwszy projekt skierowany jest   do uczniów klas trzecich w zawodach : technik elektronik, elektryk, mechatronik. Uczniowie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne, Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array  praktyce, w tym również zastosowanie SPACE oraz 8-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowo-edukacyjnym. Drugi projekt „Inwestujemy w zawodowców” skierowany jest w szczególności do uczniów klas  informatycznych i mechatronicznych. Uczniowie  zdobywają umiejętności zawodowe  w szkoleniu w zakresie:  Zaawansowanych  metod lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux, doradztwo edukacyjno- zawodowe. 100 uczniów biorących udział w dwóch projektach uczestniczy w wakacyjnych stażach zawodowych objętych wsparciem w ramach projektów. Rezultatem projektu jest nabycie  kwalifikacji zawodowych przez uczniów po zajęciach z zakresu nowoczesnej elektroniki. Uczniowie otrzymują międzynarodowe Certyfikaty IPC i zaświadczenia MEN.
  Ważne miejsce zajmuje również w procesie dydaktycznym biblioteka szkolna korzystająca z elektronicznego systemu MOL OPTIVUM oraz Internetowego Centrum Multimedialnego Od 2004 funkcjonuje  Szkolny Ośrodek Kariery ,,DEBIUT.  
 Od 2018/2019 roku szkolnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”  uczniowie technikum  z najlepszymi wynikami w nauce otrzymali  stypendium z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu naukowego.  Program stypendialny kierowany jest dla zdolnych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.  
     Miejscem  spotkań młodzieży od wielu lat niezmiennie jest Klub Raj, biblioteka szkolna, gabinet pani pedagog, zrelaksowanie się młodzieży na kanapach znajdujących się przy tablicach patrona szkoły.
   W  szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów i utrwalającą wiedzę z różnych przedmiotów. Wyróżnić możemy następujące koła zainteresowań :
 
 • Koło elektroniczno-robotyczne
 • Koło informatyczne
 • SKS- zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Koło strzeleckie
 • Zajęcia rozszerzające wiedzę  z fizyki
 • Koło szachowe
 • Wolontariat- działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Koła PCK
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języków obcych
 
Dlaczego  zatem warto uczyć się w Zespole Szkól Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego?
Ze względu na:
1. Atrakcyjne kierunki kształcenia.
2. Miłą, rodzinną atmosferę panującą w szkole.
3. Życzliwe traktowanie uczniów przez dyrekcję i nauczycieli.
4. Wysoki poziom nauczania.
5. Wyjątkowepodejścienauczycieli do ucznia.
6. Uczestniczenie w wielu działaniach artystycznych.
7. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
8.Liczne przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne w szkole
i środowisku lokalnym.
9. Udział w licznych zawodach sportowych.
10. Udział w Turniejach Szachowych.
11. Udział w edukacji filmowej wkinie Helios.
12. Współpracę z Mediateką 800-lecia.
13. Udział młodzieży w stażach zagranicznych ( Niemcy, Włochy) w ramach programu europejskiego Erasmus+iPO WER.
14. Udział w szkoleniach i uzyskanie międzynarodowych Certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursachz zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej,  Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne,  Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array  praktyce,  Zaawansowanych  metod lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux.
 15. Nowoczesne kształcenie zawodowe w innowacyjnych laboratoriach
i pracowniach zawodowych: mechatroniki i informatyki.

16. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
17. Udział uczniów technikum w programie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. 
18. Współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach zajęć praktycznych dla uczniów technikum.
                 
Od roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy realizację trzech nowych projektów w zakresie kształcenia zawodowego:
,, Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”
,, Międzynarodowe Standardy w Elektronice”
,, Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”
Jeżeli marzycie  o szkole  przyjaznej uczniowi, w której będziecie zdobywali wiedzę i rozwijali swoje pasje w miłej atmosferze, wśród życzliwych osób, wybierzcie Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1.
                                                               
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

Serdecznie zapraszamy
                                                                Red. Jolanta Zielonka