Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 2019/2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
zdjęcie
Ważna informacja dla uczniów klas trzecich i czwartych  w zawodzie: technik elektryk, elektronik, mechatronik i informatyk.
 
Od 16 września (poniedziałek)  rozpoczyna się rekrutacja do II etapu unijnego projektu „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 50  uczniów/uczennic.  Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów kierunku technik: elektronik, elektryk, mechatronik, informatyk.

W ramach realizowanego projektu dla uczniów przewidziano następujące szkolenia:
  1. Szkolenie  z zakresu Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej dla  oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 48 godzin szkolenia.
     
  2. Szkolenie z zakresu Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne dla 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 8 godzin szkolenia.
     
  3. Szkolenie z zakresu Pakietów elektronicznych z komponentami Ball GridArray w praktyce w tym również zastosowanie SPACE dla 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 16 godzin szkolenia.
Wszyscy uczestnicy projektu (50 uczniów)  zobowiązani są do odbycia ośmiogodzinnych zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym.
Uczestnikom szkoleń oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego zostanie zapewniony posiłek.

Dla 50  uczestników w roku szkolnym 2019/2020 organizowane będą płatne staże wakacyjne. Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. Przed rozpoczęciem stażu każdy stażysta obowiązkowo odbywa szkolenie BHP oraz badania lekarskie.  Każdy stażysta zostanie doposażony w odzież ochronną.

Uczniowie chętni do uczestnictwa w projekcie zgłaszają swoją kandydaturę poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą od 16 września  w gabinecie wicedyrektorów (Jolanta Zielonka- szkolny koordynator projektu). Ostateczny termin złożenia formularzy mija 18 września 2019r.  Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Szkolny Koordynator Projektu oraz Dyrektor Szkoły dokona wyboru uczniów do projektu. Po spotkaniu Komisji zostanie sporządzona i ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Uczniowie kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik, zamieszkujący obszary wiejskie, z niepełnosprawnościami oraz uczniowie klas starszych, którzy w pierwszej kolejności wychodzą na konkurencyjny rynek pracy, będą premiowani dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji.

 
Jolanta Zielonka- szkolny koordynator projektu

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót