Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Innowacyjna pracownia elektroniczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
zdjęcie
W związku z realizowanym  projektem  współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO  W Ł.2014-2020
pracownia zawodowa nr 12 w naszej szkole  wyposażona została w nowe meble, stoły laboratoryjne wraz ze  specjalistycznym  sprzętem elektronicznym służącym do nowoczesnego lutowania. Najnowszej generacji  sprzęt  elektroniczny  został   zmontowany  i dostarczony  przez przedstawicieli firmy RENEX Sp. z o.o. z Włocławka.


 
Red. Jolanta Zielonka
 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

 
powrót