Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Pierwsze szkolenie z nowoczesnego lutowania w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1w Piotrkowie Trybunalskim”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
zdjęcie
Od 30 września do 5 października br. w  budynku B ZSP nr 1  w sali nr 17 rozpoczęło się pierwsze szkolenie zawodowe dla mechatroników i  elektryków  w ramach unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez pana Damiana Cicheckiego -  przedstawiciela firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka.  Tematyka zajęć  dotyczyła Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. Od 7-12 października br.  w godz. 8:00-15:00  rozpoczyna się drugie szkolenie dla  10-osobowej grupy elektroników   (wg listy zamieszczonej na tablicy informacyjnej – przy sekretariacie szkoły). Każde szkolenie kończy się egzaminem. Obecność  obowiązkowa.
 
 
Red  Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót