Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Podsumowanie projektu unijnego Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
zdjęcie
Rozpoczęcie stażu wakacyjnego w ramach projektu unijnego Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1


26  czerwca br., w dniu zakończenia roku szkolnego rozdane zostały Certyfikaty IPC Specialist uczestnikom projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” oraz  zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia z zakresu Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid  Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE. Po odbytych w czerwcu badaniach lekarskich i szkoleniu BHP oraz  otrzymaniu przez firmę Renex odzieży ochronnej  uczniowie rozpoczęli 4-tygodniowy staż wakacyjny w wybranych przez siebie firmach i grupowo w firmie Haering. W  ramach  realizowanego stażu każdy uczestnik projektu zobowiązany jest wypracować 150 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. 
                                                                                                          Red. Jolanta Zielonka 
 

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr ProjektuRPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót