Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
zdjęcie
Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego

Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego


Od 13 do 24 stycznia br. w  ZSP nr 1  w sali nr 16 odbyły  się  zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego  dla 100 uczniów-  uczestników dwóch  unijnych projektów ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” i ,,Inwestujemy w zawodowców”. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez pana Dariusza Golisa –  przedstawiciela firmy  LA VIE Aleksandra Golis, Renex i Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego  
z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Celem zajęć było  przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji  wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz usystematyzowania wiedzy na temat  preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości.  Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, planowaniem przyszłości, szukaniem pracy, rozwojem zawodowym,  osobistym,  przygotowaniem CV,  oceną własnych kompetencji i odporności na stres,  przedsiębiorczością, planowaniem dalszej  drogi kształcenia i rozwoju. Ważnym elementem warsztatów było  przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.                                                                                
Red. Jolanta Zielonka

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020

Dotyczy projektu pt.: „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” nr Projektu RPLD.11.03.0110-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót